โปรแกรมการเดินทางดูงานด้านโลจิสติกส์ เส้นทางสายยุโรป

https://drive.google.com/file/d/1ZNnts5w0_K4SNyt6tAtszGdM_T9hKXG_/view?usp=sharing

 

โปรแกรมการเดินทางดูงานด้านโลจิสติกส์ 16.8.2559 

ได้ไปศึกษาดูงานที่ เส้นทางขนส่งสายยุโรป  เอกสารนี้ตีพิมพ์ ในสารสาร Logistics Network Magazine ของ บริษัทขวัญชัย อิเล็ทรอนิกส์