โดยสำคัญ “ปัญญา” ของนารี: ภาพลักษณ์สตรีในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นกับปัจจัยเกื้อกูลด้านการศึกษา THE SIGNIFICANCE OF FEMALE’S WISDOM: THAI LITERALFEMALE IMAGES IN PRIMARY RATANAKOSIN ERA WITH SUPPORTED EDUCATIONAL FACTORS

     บทความนี้มุ่งศึกษาภาพลักษณ์อันโดดเด่นของตัวละครหญิงในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยเลือกศึกษาเฉพาะตัวละครที่มีความสำคัญ ในฐานะตัวเอก หรือตัวที่น่าสนใจอันมีบทบาทต่อการดำเนินเรื่อง ได้เเก่  นางสุวรรณมาลี  นางละเวงวัณฬา        นางวาลี  นางรจนา  นางเเก้วหน้าม้า  นางตะเเลงเเกง  เเละนางนพมาศ