แนวทางการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์มะพร้าวน้าหอมชนิดผง กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนพิทักษ์สาคร

https://drive.google.com/file/d/14YRjDz2ZO7iJQb6HEmW58JF7eb1avmW9/view?usp=sharing