แนวทางการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมชนิดผง กรณีศึกษาวิสาหกจิชุมชนพิทักษ์สาคร

https://drive.google.com/file/d/1i7xslbxO16kspmb35CGs9-xNnFnAdCVW/view?usp=sharing