แนวทางการออกแบบลีลานาฏยศิลป์จากความตายในศาสนาพุทธ กรณีศึกษา: การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากความตายในบริบทของศาสนา

บทความฉบับนี้ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางการออกแบบลีลานาฏยศิลป์จาก
ความตายในศาสนาพุทธ กรณีศึกษาการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากความตายในบริบท
ของศาสนา โดยนำแนวคิดพิธีกรรมความตายที่มุ่งประเด็นเกี่ยวกับพิธีศพในศาสนาพุทธ
สู่การสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์โดยใช้กระบวนการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย การสำรวจข้อมูล
เชิงเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การสำรวจข้อมูลภาคสนาม สื่อสารสนเทศอื่น ๆ การสัมมนา และประสบการณ์ของผู้เขียน สู่การค้นหาแนวทางการออกแบบลีลานาฏยศิลป์ผ่านการทดลอง 2 ครั้ง ผู้เขียนพบแนวทางออกแบบลีลา 4 ประการ คือ 1) การใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความตายในศาสนาพุทธมาเป็นกรอบแนวคิด 2) การใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง 3) การด้นสด และ 4) การใช้ประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งการวิจัยสร้างสรรค์ครั้งนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนค้นหากระบวนการออกแบบลีลานาฏยศิลป์จากการเชื่อมโยงองค์ความรู้หลากหลายสาขาวิชาที่สนับสนุนการแสดงนาฏยศิลป์ทดลอง ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษากระบวนการออกแบบลีลานาฏยศิลป์ต่อไป