แนวทางการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติโดยใช้เพลงเป็นสื่อ

    เพลงมีความเกี่ยวข้องกับวิถีการดําเนินชีวิตมนุษย์ในหลายรูปแบบ เพลงเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตมนุษย์ทั้งสุขและทุกข์ เป็นเครื่องมือประกอบกิจกรรมการทํางานและพิธีกรรมต่างๆ รวมถึงใช้เป็นสื่อเพื่อให้บรรลุประสงค์บางประการของมนุษย์ เช่น เพื่อความบันเทิง เพื่อปลุกใจ เพื่อบําบัดโรค เพื่อการเรียนการสอน เป็นต้น
    การสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติถือเป็นศาสตร์หนึ่งซึ่งผู้สอนจําเป็นต้องมีวิธีการและกลวิธีการสอนที่ดี (สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์, 2549 : น.125) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เข้าใจ และเรียนภาษาไทยอย่างมีความสุข การใช้เพลงเป็นสื่อในการสอนช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนและยังสามารถทําให้ผู้เรียนจดจําเนื้อหาที่เรียนได้ง่าย (สุจริต เพียรชอบ, 2531 : น.192) อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้านสติปัญญาและสังคมด้วย (เบญจา พิมจุฬา, 2537 : น.13) ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้นําแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติซึ่งเป็นอีกกลวิธีหนึ่งที่สร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียนทั้งในด้านบรรยากาศการเรียนการสอนและผลการเรียนของผู้เรียนด้วย
    บทความนี้ผู้เขียนจะนําเสนอแนวทางการใช้เพลงเป็นสื่อในการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่ผู้เขียนเอง