แนวทางการปรับปรุงผังโรงงาน กรณีศึกษา โรงงานผลิตไส้กล่องกระดาษ

วิภาวรรณ นิยมเวช, จาตุรงค์ สาระวงศ์, นุกูล สาระวงศ์ และพงศ์ หรดาล. (2562). แนวทางการปรับปรุงผังโรงงาน กรณีศึกษา โรงงานผลิตไส้กล่องกระดาษ. ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจำปี พ.ศ. 2562. วันที่ 12-13 กันยายน 2562 (น. 230-238). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ.