แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพการบริการภายในตลาดสด วารสารมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร์ TCI2

แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพการบริการภายในตลาดสด

Service Quality Management of Wet Markets (Received: Feb 28, 2020 Revised: June 5, 2020
Accepted: June 16, 2020) หน้าที่ 131-146

วารสารมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563)