แนวทางการจัดการเรียนการสอนศิลปะการแสดงโนราในรูปแบบผสมผสาน : Guidelines of Blended-Learning for Nora Dance

https://drive.google.com/file/d/1BZ3ZfhUOnHFMvC5-bqfm-rXt5LNytHPE/view?usp=sharing