แนวคิดที่ได้ในการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยผ่านบทสวดโพชฌังคปริตร

บทสวดโพชฌังคปริตรเป็นบทสวดที่มีความเชื่อในการปัดเป่าขจัดโรคภัยไข้เจ็บที่ผู้คนในสังคมกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (Covid-19) ผ่านการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยอาศัยแนวคิดเพื่อประกอบสร้างผลงานนาฏยศิลป์ร่วมสมัยผ่านบทสวดโพชฌังคปริตร มีวัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อค้นหาแนวคิดที่ได้รับภายหลังจากการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยผ่านบทสวดโพชฌังคปริตร โดยศึกษาถึงความหมายนิยามศัพท์จะมีความหมายเพื่อให้ผู้อ่านงานวิจัยฉบับนี้เกิดความเข้าใจตรงกัน ได้แก่ นาฏยศิลป์ ความคิดสร้างสรรค์ นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ แนวคิดศิลปะร่วมสมัย ทฤษฎีทัศนศิลป์ อิทธิพลของแนวคิดร่วมสมัยที่มีต่อศิลปะและนาฏยศิลป์ ผู้วิจัยได้แนวคิดหลังจากการปฏิบัติการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ 6 ประเด็น 1) แนวคิดเกี่ยวกับบทสวดโพชฌังคปริตร 2) แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงนาฏยศิลป์ 3) แนวคิดนาฏยศิลป์ร่วมสมัย 4) แนวคิดสัญลักษณ์ในการแสดงนาฏยศิลป์ 5) แนวคิดความคิดหลากหลายในงานนาฏยศิลป์ และ 6) แนวคิดและทฤษฎีทางด้าน ศิลปกรรมศาสตร์ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่จะสามารถเป็นแนวทางในการดำเนินงานวิจัยสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยชิ้นอื่นได้ และเห็นควรว่าสามารถนำบทสวดหรือหลักธรรมใด ๆ มาสร้างสรรค์การแสดงก็ได้ แต่ต้องอยู่ตามหลักเหตุและผลจากข้อมูลที่ได้รวบรวมมา