แนวคิดการผสมผสานนาฏยศิลป์ไทยและตะวันตกในการแสดงจินตลีลาของไทย

https://link.bsru.ac.th/3im