เอนโดทอกซิน (Endotoxin)

เอนโดทอกซิน (endotoxin) เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์บริเวณ outer membrane ของแบคทีเรียแกรมลบ (gram-negative bacteria) เป็นทอกซิน (toxin) หรือสารพิษที่ทนความร้อน (heat-stable) ได้แก่ Lipopolysaccharide หรือ LPS เมื่อเซลล์แบคทีเรียถูกทำลายหรือตาย LPS จึงจะถูกปล่อยออกมาภายนอกเซลล์แบคทีเรีย

เอนโดทอกซิน (Endotoxin)