“เส้นทางเวลาของซะกาต” ศักดา เซะวิเศษ

https://link.bsru.ac.th/425

งานวิจัย “เส้นทางเวลาของซะกาต”, 2555

สนับสนุน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)