เสียงสำหรับเกมคอมพิวเตอร์

              เสียง (Sound) เป็นพลังงานรูปหนึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุและทําให้ ตัวกลาง ซึ่งปกติคือ อากาศเกิดการสั่นสะเทือนไปด้วย การสั่นสะเทือนของอากาศทําให้เกิดความดันเป็นคลื่นส่งต่อไปจากแหล่งกําเนิด เมื่อคลื่นเสียงกระทบหูเรา เราจะได้ยินเสียง (เกษม  จันทร์แก้ว, 2541) หรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงความดันที่หูของมนุษย์สามารถรับได้ การเคลื่อนที่ของคลื่นจะถูกส่งผ่านออกไปคล้าย ๆ กับตัวโดมิโน (Domino) เมื่ออนุภาคหนึ่ง เริ่มเคลื่อนที่และกระทบกับอนุภาคข้างเคียงเกิดการเคลื่อนไหวที่ค่อย ๆ แผ่กระจายไกลออกจาก แหล่งกําเนิดเสียงผ่านตัวกลางต่าง ๆ ด้วยอัตราเร็วที่ต่างกัน จนมาเข้าสู่กระบวนการได้ยินเสียง ของหูคนเรา (สุรางค์รัตน์ ธัชประมุข, 2537)  แต่ถ้าเรากล่าวถึงเสียงทางกายภาพก็คือความสั่นสะเทือนของตัวกลาง หรืออากาศ  ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความดันบรรยากาศ จากแหล่งกําเนิดที่ทําให้เกิดการสั่นสะเทือนนั้น (สุภร อนันตโชติ, 2545) จึงกล่าวได้ว่า เสียง คือพลังงานที่เกิดขึ้นจากการกระทำของธรรมชาติหรือจากสิ่งมีชีวิต ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ เกิดการอัดตัวและขยายตัวของอากาศในลักษณะคลื่นอากาศและเมื่อคลื่นอากาศนั้นเดินทางผ่านตัวกลางมาถึงผู้รับก็จะทำให้เกิดเสียง เราเรียกคลื่นอากาศนั้นว่า คลื่นเสียง (Sound Wave) เช่น การที่มนุษย์ได้ยินเสียงกบร้องเสียงของกบจะเป็นคลื่นอากาศ ที่ส่งผ่านตัวกลาง คือ อากาศ มาถึงหูของเรา คลื่นอากาศนั้นจะส่งไปยังสมองเพื่อตีความ จากนั้นสมองจะทำหน้าที่จำแนกเสียงตามประสบการณ์ที่เรามีอยู่จึงทำให้รู้ว่าเสียงที่ได้ยินคือเสียงอะไร

            สำหรับเกมคอมพิวเตอร์ทุกคนก็จะให้ความสำคัญกับภาพกราฟิกที่สวยงามและเสียงที่ช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมให้กับผู้เล่น เสียงจึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งช่วยให้เกมคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นมา ดูมีชีวิตชีวา  นอกจากนี้ยังเป็นตัวเชื่อมอารมณ์ความรู้สึกผ่านผู้เล่นได้อีกด้วย จึงจะเห็นได้ว่าบริษัทที่พัฒนเกมคอมพิวเตอร์จึงทุ่มงบประมาณสร้างสรรค์เพลงประกอบ เสียงเอฟเฟ็กต์  เพื่อให้ผู้เล่นมีอารมณ์ร่วมกับเกมคอมพิวเตอร์และสร้างความรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานการณ์นั้น

อ่านต่อ