เศรษฐวิทย์  แสงทิพย์.(2563). พลังงานทดแทน….ทางออกที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://eit.bsru.ac.th/?page_id=29 . เศรษฐวิทย์  แสงทิพย์.(2563).การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์สำหรับบ้านพักอาศัย . คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://eit.bsru.ac.th/?page_id=29 . เศรษฐวิทย์  แสงทิพย์.(2564).มาตรฐานการชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า . คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://eit.bsru.ac.th/?page_id=29 .