เล่าเรื่องขนมไทย

ประภาพรรณ  หิรัญวัชรพฤกษ์.  (2549).  เล่าเรื่องขนมไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.