เรื่องเล่า ‘หนุ่มนักเรียน’ โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2467: ผ่านความทรงจำของ พ. เนตรรังสี

เรื่องเล่า ‘หนุ่มนักเรียน’ โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.  2467: ผ่านความทรงจำของ พ. เนตรรังสี

บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้มุ่งศึกษาชีวิตของนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2467 การศึกษาใช้ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์ โดยอาศัยข้อมูลจากหนังสือเรื่องหนุ่มนักเรียน ของพ.เนตรรังษี ที่บอกเล่าเรื่องราวของตัวเขาขณะเป็นนักเรียนมัธยมที่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหลักในการศึกษาการศึกษาข้อมูลจากบันทึกส่วนตัว ทำให้ทราบเรื่องราวในชีวิตของนักเรียน ที่เป็นเรื่องในชีวิตประจำวัน เรื่องเล่า กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เรื่องราวระหว่างเพื่อน โดยการศึกษานี้สามารถให้ภาพประวัติศาสตร์สังคมที่มีชีวิตชีวาของการดำเนินชีวิตประจำวันของคนธรรมดาทั่วไป ต่างออกไปจากหลักฐานของทางราชการ ซึ่งมักให้ภาพพัฒนาการของสถาบันการศึกษาที่เน้นบทบาทของผู้ปกครองในฐานะผู้นำในการดำเนินงานและให้ข้อมูลเชิงนโยบาย จนละเลยชีวิตของคนทั่วไปที่โลดแล่นอยู่ในสังคม

 

อ่านต่อ