เริ่มต้นเขียนโปรแกรมยังไงดีในยุค AI

การเริ่มต้นเขียนโปรแกรมในยุคที่ AI มาแรง ในบทความนี้เหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นสนใจการเขียนโค้ด
ซึ่งจะพูดถึงทักษะที่จําเป็น และทักษะการเขียนโปรแกรมเริ่มต้น โดยเริ่มจากพื้นฐานการเขียนโปรแกรมท่ีจะทํา
ให้ทุกคนสามารถเรียนรู้หรือเพิ่มทักษะในการเขียนโค้ดได้
อ่านเพิ่มเติม===>