เทศกาลเครื่องลมทองเหลือง สิงคโปร์ 2019: การพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยเทศกาลดนตรี Singapore Brass Festival 2019: The Creative Economy Model Development by Music Festival

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsa-journal/article/view/252819