เทคโนโลยีระบบควบคุมห้องอบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ

          การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ของวิสาหกิจชุมชนโสมจันทร์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยก่อนการปรับปรุงเพื่อให้ได้อุณหภูมิภายในห้องอบตามที่ต้องการ (ไม่เกิน 60๐C) จะต้องมีการสะสมความร้อนจากแสงอาทิตย์อยู่ในช่วง 3 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย และในช่วงเวลาชั่วโมงที่ 7 อุณหภูมิจะมีการสะสมอย่างต่อเนื่องสูงถึง 75๐C โดยเฉลี่ย และยังพบว่าตำแหน่งในการอบกล้วยม้วนทั้ง 4 ตำแหน่ง 

            ผลของงานวิจัยพบว่า หลังจากเพิ่มระบบการตรวจวัดอุณหภูมิและเพิ่มระบบควบคุมการไหลของอากาศเพื่อควบคุมระดับอุณหภูมิภายในห้องอบแบบอัตโนมัติเข้าไปแล้ว ช่วยให้อุณหภูมิภายในห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ มีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน 60๐C และอุณหภูมิในตำแหน่งการอบกล้วยม้วนทั้ง 4 ตำแหน่ง มีอุณหภูมิที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (อ่านต่อ)