เทคนิคการเปลี่ยนกิจกรรมในระดับปฐมวัย

การจัดกิจกรรมใน 1 วันหรือการจัดกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาปฐมวัย ควรมีการจัดตารางกิจกรรมประจำวัน ตารางกิจกรรมประจำวันช่วยให้ทั้งครูและเด็กทราบว่าแต่ละวันจะทำกิจกรรมอะไร เมื่อใด และทำอย่างไร ซึ่งในแต่ละวันจึงมีช่วงเวลาที่เด็กต้องเปลี่ยนจากกิจกรรมหนึ่งไปสู่อีกกิจกรรมหนึ่ง หรือย้ายสถานที่ทำกิจกรรมจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การเปลี่ยนกิจกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมากแม้ว่าจะไม่ได้มีการวางแผนหรือกำหนดไว้ในตารางกิจกรรมประจำวัน แต่ครูต้องตระหนักไว้ว่าช่วงรอยต่อระหว่างกิจกรรมหรือการเปลี่ยนกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของตารางกิจกรรมประจำวันที่ครูสามารถจัดเตรียมให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้ได้มาก ดังนั้นในการเปลี่ยนกิจกรรมให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ครูควรมีเทคนิคที่ดีในการจัดการหรือการจัดกิจกรรมในช่วงเปลี่ยนกิจกรรม ครูจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคในการเปลี่ยนกิจกรรมดังนี้…อ่านต่อที่นี่https://link.bsru.ac.th/3bd