เทคนิคการออกข้อสอบแบบเขียนตอบประเภทความเรียง

                  ข้อสอบเขียนตอบประเภทความเรียง (Essay Test) หรือ ข้อสอบอัตนัย (Subjective Test) คือ ข้อสอบที่กําหนดประเด็นคําถามให้ผู้สอบเขียนบรรยายคําตอบจากความคิดของตนเอง มีจุดเด่นหลายประการ เช่น  วัดความรู้ตามสภาพที่แท้จริงของผู้สอบได้ดีเพราะสิ่งที่ตอบมาจากความคิดที่อยู่ในสมองของผู้สอบเองไม่ได้ตอบจากตัวเลือกที่ข้อสอบกําหนดให้  คะแนนที่ได้จากการตรวจข้อสอบไม่มีความคลาดเคลื่อนจากการเดาคําตอบ   เปิดโอกาสให้ผู้สอบแสดงความสามารถทางสมองระดับสูงได้ดี   แต่ถึงแม้ว่าแบบทดสอบความเรียงจะมีจุดเด่นที่สําคัญหลายประการ ก็มีจุดด้อยที่ต้องระมัดระวัง เช่น ไม่สามารถถามได้หลายข้อเนื่องจากผู้สอบต้องใช้เวลาในการคิดและเขียนตอบนานในขณะที่มีเวลาสอบจํากัด  ตรวจให้คะแนนยาก  ใช้เวลาตรวจนานกว่าข้อสอบประเภทอื่น  อารมณ์ของผู้ตรวจ ความยุติธรรมของผู้ตรวจ ลายมือของผู้ตอบ และความสามารถในการใช้ภาษาของผู้ตอบยังมีอิทธิพลต่อความคลาดเคลื่อนของคะแนนอีกด้วย  การออกข้อสอบและการตรวจข้อสอบประเภทความเรียงให้วัดความรู้ตามสภาพจริงของผู้สอบได้อย่างมีคุณภาพจึงต้องทําอย่างระมัดระวัง  บทความนี้ให้ข้อแนะนำในการเขียนคำถามและการตรวจให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบประเภทคความเรียง เพื่อให้ผู้อ่านใช้เป็นแนวทางในการออกข้อสอบ  อ่านบทความที่นี่