เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

เทคนิคการวัดและประเมินผลเป็นเครื่องมือสําคัญในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้วิธีการที่เหมาะสม สามารถรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง นำไปสู่การสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อตัดสิน/ให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง =>อ่านต่อ