• เติมไฟให้ความคิดสร้างสรรค์ กับ Gemini AI

จาก Google Bard สู่ Google Gemini (อ่านว่า เจมีไน) Gemini คือโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่พัฒนาโดย Google AI โมเดลนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานง่าย เข้าถึงได้ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม