เด็กปฐมวัยกับการเรียนรู้ผ่านมุมประสบการณ์

เมื่อกล่าวถึงช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ที่สำคัญในชีวิตนั้น เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าช่วงปฐมวัยเป็นช่วงเวลาสำคัญของมนุษย์ที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็วที่สุดในชีวิต ซึ่งการก่อสร้างรากฐานสำหรับการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะ ด้านความรู้ และด้านการรับรู้ต่อโลกรอบตัวล้วนมีส่วนในการพัฒนาการเรียนรู้ อ่านต่อ