เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cells)

เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cells) เป็นเทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานหลักในกระบวนการสร้างไฟฟ้า โดยผ่านกระบวนการเคมีที่เรียกว่า “ปฏิกิริยารีดอกซ์” เป็นการทำปฏิกิริยาของก๊าซไฮโดรเจน (H2) และก๊าซออกซิเจน (O2) ในอากาศ เกิดการถ่ายเทอิเล็กตรอนและไฟฟ้ากระแสตรงขึ้นมา การทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนคล้ายกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เพียงแต่ไม่สามารถทำการชาจไฟได้เท่านั้น ผลติภัณฑ์ที่ได้จากปฏิริยารีดอกซ์นี้คือน้ำ จึงเรียกได้ว่าเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นกระบวนการเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นพลังงานสะอาด โดยไม่มีการปล่อยสารพิษหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไปในช่วงการใช้งาน….

อ่านต่อที่ https://medium.com/@watinee.ch/เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน-hydrogen-fuel-cells-b0d6c72d90da

 
 

https://medium.com/@watinee.ch/Hydrogen fuel cells-hydrogen-fuel-cells-b0d6c72d90da