เจาะลึก. . . .ตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน (ไม่ยากเกินความสามารถ)

ในแวดวงคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาในเวลานี้ มีเรื่องราวให้เรียนรู้ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป             ในหลายด้าน  หนึ่งในความเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ คือการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ที่ไม่มีเวลาหรือโอกาสมากพอ  ในการจัดทำผลงานทางวิชาการต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการวิจัย การเขียนตำรา หรือหนังสือ หรือผลงานในลักษณะอื่น   เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เนื่องจากคณาจารย์ในกลุ่มนี้มีภารกิจส่วนใหญ่ผูกพันกับภารกิจด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ อาทิ การลงพื้นที่เพื่อการพัฒนาชุมชน การคิดค้นนวัตกรรม การพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งความทุ่มเทในการปฏิบัติงานเฉพาะดังกล่าวนำมาซึ่งความก้าวหน้าในเชิงวิชาการได้เป็นอย่างมากมาย  ในเวลานี้ ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                   รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564 ได้เปิดช่องทางให้คณาจารย์กลุ่มดังกล่าว ได้นำผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติภารกิจเฉพาะด้านเหล่านั้นมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้  อ่านเพิ่มเติม