การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว  กรณีศึกษากระบวนการทดสอบความดันระยะสั้นของท่อพีวีซีแข็ง (ท่อปลายเรียบ)

วรพนธ์ ชีววรนนท์ตรี ปิยะ รนต์ละออง และณัฐพล บุญรักษ์. (2561) “การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว  กรณีศึกษากระบวนการทดสอบความดันระยะสั้นของท่อพีวีซีแข็ง (ท่อปลายเรียบ)”วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2561 หน้าที่ 26-38