อิทธิพลของการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการ : บทบาทความคิดสร้างสรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

 

งานประชุมวิชาการ

http://ms.bsru.ac.th/new/

อิทธิพลของการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการ : บทบาทความคิดสร้างสรรค์

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

3rd International Multiconference of Management Science 2019 (INMS 2019) “The Management of Innovation for Community Development”