อาหารแดช: แบบแผนการบริโภคอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

อาหารแดช: แบบแผนการบริโภคอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
วิทวัส กมุทศรี
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

          บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายแบบแผนการบริโภคอาหารสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิต
สูง เพื่อลดระดับความดันโลหิตและส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม โดยใช้รูปแบบการ
บริโภคอาหารแดช ซึ่งเป็นแบบแผนการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถป้องกัน
โรคความดันโลหิตสูงได้ และเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้มีสุขภาพที่ดีต่อไป
          อาหารจัดเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ มีความสำคัญตั้งแต่มนุษย์
เริ่มเจริญเติบโตในครรภ์มารดาจนกระทั่งคลอดออกมาและเติบโตจนถึงวัยสูงอายุ ดังนั้น การมีสุขภาพ
ที่ดีหรือไม่นั้นอาหารมีส่วนอย่างมากที่ทำให้บุคคลแต่ละคนและแต่ละวัยมีสภาวะร่างกายที่แตกต่างกัน
(Judith E. Brown, 2011) โดยส่งผลต่อสุขภาพให้เกิดโรคต่าง ๆ ต่อสุขภาพของผู้บริโภคนั้น ใน
ปัจจุบันนี้การเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ เพิ่มจำนวนสูงขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะประเทศไทยมี
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมกับความ
ต้องการของร่างกายในแต่ละวัน มีการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง ไขมันสูง และทำให้เกิดภาวะ
โภชนาการเกินและป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงในที่สุด
          โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชากรทั่วโลก จากข้อมูลพบว่ามี
ผู้เสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูงถึง 7.5 ล้านคน และมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเกือบ 1 พันล้าน
คนทั่วโลก (World Health Organization, 2019) คาดว่าในปี 2568 ความชุกของผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น
เป็น 1.56 พันล้านคน สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย โรคความดันโลหิตสูงยังคงเป็นปัญหา
สุขภาพที่สาคัญเช่นกัน เห็นได้จากความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
เพิ่มขึ้นจาก 4 ล้านคนในปี พ.ศ. 2556 เป็น 6 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2561(ณัฐธิวรรณ พันธ์มุง, อลิสรา
อยู่เลิศลบ, สราญรัตน์ ลัทธิ, 2562) ดังนั้นเพื่อการป้องกันไม่ให้ประชากรเป็นโรคความดันโลหิตสูง
เพิ่มขึ้น จึงควรให้ความสำคัญกับโรคความดันโลหิตสูง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เริ่มต้นจาก
การรับประทานอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดีในอนาคต อ่านต่อ…