อาหารริมบาทวิถีฝั่งธนบุรี: การเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thonburi Street Food: The Change of Urban Society for Sustainable Development)

อาหารริมบาทวิถีฝั่งธนบุรี: การเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thonburi Street Food: The Change of Urban Society for Sustainable Development)