อาคารสารสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์. (2563). อาคารสารสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [Green Information Building]. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา่วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. https://drive.google.com/file/d/1g3DI2TlQbnzi7hMIVRpn-nChkp6-VdcR/view