อันตรายของสารต้องห้ามในเครื่องสำอางและการตรวจสอบเครื่องสำอางด้วยชุดทดสอบ

อันตรายของสารต้องห้ามในเครื่องสําอางและการตรวจสอบเครื่องสําอางด้วยชุดทดสอบ

เพ็ญวดี โรจน์เรืองนนท์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

               ปัจจุบันผู้คนหันมาใส่ใจกับการดูแลผิวพรรณมากขึ้น ไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชาย และผลิตภัณฑ์ที่ใช้
บํารุงผิวพรรณก็มีจําหน่ายมากมายหลายยี่ห้อ ทําให้เกิดกระแสการอุปโภคเครื่องสําอางประทินผิวที่มีส่วนผสม
ของสารบํารุงผิวต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารที่ช่วยทําให้ผิวหน้าขาวใส ลดรอยฝ้าหรือริ้วรอยด่างดําต่าง ๆ
และสารที่ผู้ผลิตบางรายนํามาผสมในเครื่องสําอางนั้นอาจไม่ปลอดภัยสําหรับผู้บริโภค เพื่อลดต้นทุนการผลิต
และให้เห็นผลรวดเร็วทันใจ จึงทําให้ผู้บริโภคอาจไม่ปลอดภัยจากการใช้เครื่องสําอาง ดังนั้น บทความนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงอันตรายของสารต้องห้ามในเครื่องสําอาง รวมถึงวิธีการตรวจสอบ
เครื่องสําอางที่ตนเองใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่ตนเองใช้นั้นปลอดภัย  อ่านต่อ