ออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen: DO)

ออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen: DO) เป็นหนึ่งดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำที่สำคัญ สามารถบอกคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำนั้นว่าสิ่งมีชีวิตในน้ำจะอาศัยอยู่ได้ หรือมนุษย์จะนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้หรือไม่…อ่านต่อ…