อริสโตเติล : บิดาแห่งการพัฒนาการการเรียนรู้ของมนุษย์

ประสบการณ์มนุษย์ในสมัยโบราณ เริ่มต้นจากการเสาะแสวงหาความรู้ความจริงต่าง ๆ จากธรรมชาติและประสบการณ์ (Experience) ของตนเองที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ และได้กลายเป็นตัวแปร (variables) หรือปัจจัยช่วยให้สามารถค้นพบคำตอบที่เป็นความรู้มากมาย จึงทำให้มนุษย์ฉลาดขึ้น รู้จักใช้สติปัญญา ความคิดและเหตุผลในการแก้ปัญหา และศึกษาข้อเท็จจริงต่าง ๆ

เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ มีความคิดริเริ่มและมีระบบประสาทที่วิวัฒนาการดีกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ จึงทำให้มนุษย์รู้จักใช้เสียง และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการสื่อความหมาย เช่น รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษร และตัวเลขเข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสาร และใช้ช่วยในการจดบันทึกปรากฏการณ์และประสบการณ์ต่าง ๆ มนุษย์พยายามเสาะแสวงหาความรู้และพยายามทำความเข้าใจกับสภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทางธรรมชาติ โดยหวังที่จะปรับปรุงวิถีทางในการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น อนึ่งความรู้ในที่นี้หมายถึง ข้อเท็จจริงและทฤษฎีต่าง ๆ ที่ช่วยให้สามารถเข้าใจปรากฎการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติและช่วยในการแก้ปัญหา

(อ่านต่อ)