อยากรู้กระด้างแค่ไหน…พกชุดนี้ก็ตรวจได้

ในแหล่งน้ำธรรมชาติ น้ำประปา และน้ำดื่ม เกิดจากน้ำมี Ca2+ และ Mg2+ เป็นส่วนใหญ่ รวมถึงอาจพบไอออนอื่นๆ เช่น Al3+ , Fe2+ , Mn2+ , Sr2+ , Zn2+ ปะปนร่วมอยู่ได้ นอกจากนี้แหล่งน้ำที่มี CO32- และ HCO3- ร่วมกับ Ca2+ และ Mg2+ จะทำให้เกิดน้ำกระด้างชนิดชั่วคราว (temporary hardness) ส่วนแหล่งน้ำที่มีการปรากฏของ SO42- และ Cl- ปนรวมกับ Ca2+ และ Mg2+ น้ำจะมีความกระด้างชนิดถาวร (permanent hardness) แต่ในการรายงานความกระด้างของน้ำ จะพิจารณาความกระด้างรวมทั้งหมดในน้ำของ Ca2+ และ Mg2+ เป็นหลัก ในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L หรือ ppm) ของ CaCO3 ความกระด้างของน้ำแบ่งได้หลายระดับดังรูป <<<Click>>>