องค์ประกอบพื้นฐานการออกแบบเว็บไซต์

เว็บไซต์ (Website) เป็นสิ่งที่สังคมยุคใหม่ต่างก็รู้จักกันดี เพราะเป็นสื่อในการนำเสนอข้อมูล
หรือเรื่องราวต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเว็บไซต์ก็มีองค์ประกอบหลายอย่าง และมีประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก ซึ่งในการออกแบบและการใช้งานเว็บไซต์มีรายละเอียดที่ควรรู้ดังนี้