หุ่นยนต์ประเภทแขนกล

หุ่นยนต์ประเภทแขนกล

ธีรวิทย์ อัศวศิลปกุล

บทคัดย่อ
              ปัจจุบันงานด้านต่าง ๆ ได้มีการนำเอาหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการการทำงานต่าง ๆ อย่างแพร่หลายเพื่อใช้ปฏิบัติงานแทนมนุษย์ ในลักษณะงานที่มนุษย์ไม่สามารถปฏิบัติได้หรือปฏิบัติได้ยาก โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมได้มีการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Automation Technology) เข้ามาใช้งานเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตและทำงานในส่วนที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ หนึ่งในเทคโนโลยีนั้น ได้แก่ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์อุตสาหกรรมจะเป็นการทำงานเลียนแบบร่างกายของมนุษย์ โดยจะเลียนแบบเฉพาะส่วนของร่างกายที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม นั่นคือช่วงแขนของมนุษย์ ดังนั้นจึงมีการเรียกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วยคำว่า “แขนกล” โดยทั่วไปแขนกลที่ใช้ในอุตสาหกรรมมีอยู่หลากหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ตามพิกัดแกนการเคลื่อนไหวของแขนกล คือ แกนพิกัดแบบหมุนรอบ (Revolute Coordinate) แกนพิกัดเชิงขั้ว (Polar Coordinate) แกนพิกัดทรงกระบอก (Cylindrical Coordinate) และแกนพิกัดฉาก (Cartesian coordinate) ในบทความนี้จะอธิบายถึงที่มาและลักษณะสำคัญของหุ่นยนต์ประเภทแขนกลชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน และเพื่อตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการกำลังการผลิตที่มากขึ้น

บทความฉบับเต็ม คลิกที่นี่