หลัก 3 ดี ช่วยป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

พรธิภา ไกรเทพ. (2564). หลัก 3 ดี ช่วยป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ออนไลน์.