หลักทั่วไปสำหรับจัดการทำงานด้านการยศาสตร์

การยศาสตร์เป็นการศึกษาความสามารถและข้อจำกัดของมนุษย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการออกแบบทางวิศวกรรม ได้แก่ การออกแบบเครื่องมือ เครื่องจักร สถานีงาน อาคาร ผลิตภัณฑ์ สภาพแวดล้อม รวมถึงการออกแบบลักษณะงานและวิธีการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี การจัดการทำงานด้านการยศาสตร์ สามารถช่วยให้หน่วยงานเพิ่มผลผลิตโดยรวมและคุณภาพของงาน ลดสูญเสียเวลาที่ใช้ในการผลิตโดยไม่จำเป็น ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ลดอัตราการขาดงานและลาออก ลดความเครียดและความล้าจากการทำงาน ลดโอกาสความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและอุบัติเหตุได้ 

(อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม)

หลักทั่วไปสำหรับจัดการทำงานด้านการยศาสตร์