สุริวัลย์ สุธรรม. (2564). การศึกษาแนวคิดและสัญลักษณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปินหญิงร่วมสมัย. Journal of BSRU-Reseach and Development Instiltule ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2564). หน้า 44-58

สุริวัลย์ สุธรรม. (2564). การศึกษาแนวคิดและสัญลักษณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปินหญิงร่วมสมัย. Journal of BSRU-Reseach and Development Instiltule ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2564). หน้า 44-58. https://brms.bsru.ac.th/download/journal/V6No2.pdf