สุริวัลย์ สุธรรม. (2561). มายาสุนทรียะแห่งสตรีเพศ (The illusory aesthetics of womankind). Veridian E – Journal, Silpakorn University. ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2561. หน้า 3873-3884.

สุริวัลย์ สุธรรม. (2561).  มายาสุนทรียแห่งสตรีเพศ.   Veridian E-Journal,Silpakorn University ฉบับภาษาไทย  สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  และศิลปะ. ที่ 11  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2561. หน้า 3873-3884.