สี่เคาะลีฟะฮ์ผู้ทรงธรรม โดย อ.ศักดา เซะวิเศษ มบส.

บทความบรรยาย “สี่เคาะลีฟะฮ์ผู้ทรงธรรม” โดย อ.ศักดา เซะวิเศษ

https://link.bsru.ac.th/453