สิทธิบัตรการใช้วิธีใหม่: สภาพการณ์และความเป็นไปได้ในประเทศไทย

บทคัดย่อ

กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ สิทธิบัตรจึงถูกกล่าวถึงและมีความเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม พบว่าการเข้าถึงสิทธิบัตรของนักประดิษฐ์สัญชาติไทยกลับมีจำนวนน้อยมากอันเกิดจากปัจจัยหลายประการ แต่หนึ่งในปัจจัยดังกล่าวก็คือการขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใดขึ้นใหม่อันจะสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ แต่จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่าในบางประเทศ ดังเช่นกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการกำหนดให้ความคุ้มครองการพัฒนาต่อยอดการประดิษฐ์ในลักษณะที่เป็นการนำเอาผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่อันก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้โดยง่าย หรือที่เรียกว่าสิทธิบัตรการใช้วิธีใหม่ (New Use Patent) บทความฉบับนี้มุ่งประสงค์ที่จะศึกษาถึงการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิบัตรในกรณีของสิทธิบัตรการใช้วิธีใหม่ และสภาพการณ์การให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรการใช้วิธีใหม่ ตลอดจนวิเคราะห์ถึงการให้ความคุ้มครองหลักเกณฑ์ดังกล่าวภายใต้ระบบสิทธิบัตรของประเทศไทย

คำสำคัญ: สิทธิบัตร, สิทธิบัตรการใช้วิธีใหม่, ความเป็นไปได้, การพัฒนา

สิทธิบัตรการใช้วิธีใหม่: สภาพการณ์และความเป็นไปได้ในประเทศไทย