สำนักงานสีเขียว

ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์. (2565). สำนักงานสีเขียว. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์