สำนวนจีนนิยมใช้

นงนุช ทึ่งในธรรมะ. (2560). สำนวนจีนนิยมใช้ (กรุงเทพฯ: สหธรรมิก).