สัมพันธสารพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” A discourse analysis of His Majestry King Bhumibol Adulyadej’s Speech, “Sufficiency Economy”

     ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาโครงสร้างเเละการเชื่อมโยงความในสัมพันธสารพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ข้อมูลที่ใช้ศึกษาคือ พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาตั้งเเต่ พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2550 จำนวน 15 องค์