สัญญะกับการสื่อสาร อัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนผ่านเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง ชุด รอยลาว ขลุ่ยบางไส้ไก่

การแสดง ชุด รอยลาว ขลุ่ยบางไส้ไก่ เป็นผลงานการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ที่มีการใช้สัญญะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารด้วยระบบของสัญลักษณ์ที่ถูกประกอบสร้างและกําหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวแทนของความหมายทั้งความหมายตรงและความหมายแฝง จากการสร้างสรรค์ การแสดง ชุด รอยลาว ขลุ่ยบางไส้ไก่ พบว่า ในการออกแบบองค์ประกอบการแสดงแต่ละองค์ประกอบมีการใช้สัญญะในการสื่อสารอัตลักษณ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะการออกแบบเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงที่มีการสื่อสารถึงประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและลักษณะเฉพาะของขลุ่ย ไว้ในส่วนต่าง ๆ ของเครื่องแต่งกาย ได้แก่ การใช้เสื้อและกางเกงสีน้ําตาลอ่อนที่มีการเทียบเคียงสีของไม้รวก ที่เป็นวัตถุดิบหลักของการทําขลุ่ย การใช้ผ้ามีลายเทียบเคียงกับลายผ้าที่ใช้ในวิถีชีวิตของชาวลาวเวียงจันทน์ ตลอดจนเครื่องประดับที่มีการออกแบบให้คลา้ยคลึงกับดอกจําปาลาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจํา สื่อความหมายโดยนัยว่ามีการอาศัยอยู่อย่างมีความสุข นอกจากนีย้ังมีการนําลายขลุ่ยดั้งเดิมของชุมชน ทั้ง 7 ลาย ประกอบด้วย ลายไม้ขัดเงา ลายดอกพิกุล ลายกระจับ ลายรดน้ํา ลายหกคะเมน ลายตลก และลายหิน มาเป็นส่วนสําคัญในการนําเสนออัตลักษณ์ชุมชนในการแสดงชุดนี้