สองสายธารแห่งศรัทธาสู่วิถีชุมชน “สุเหร่าวัดกลาง” โดย ท่านสุกิจ เหล็งศิริ และ อ.ศักดา เซะวิเศษ

บทความบรรยายและสนทนา สองสายธารแห่งศรัทธาสู่วิถีชุมชน “สุเหร่าวัดกลาง” พูดคุยกับท่านสุกิจ เหล็งศิริ กรรมการเลขานุการมัสยิดริดวานุ้ลอิสลาม อ.ศักดา เซะวิเศษ ดำเนินการสนทนา https://link.bsru.ac.th/44s