สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกในการจัดการเชิงกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จังหวัดสมุทรสาคร : กล้วยฉาบวิสาหกิจชุมชนทาสวนมะพร้าวท่าเสา

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกในการจัดการเชิงกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จังหวัดสมุทรสาคร : กล้วยฉาบวิสาหกิจชุมชนทาสวนมะพร้าวท่าเสา